Home     Conference Organizer     Committee Member

Remark :
Chairperson *
Listed in alphabetical order of English Last Name

  Name (English) Name (Chinese)
Organizing Committee Wai-Mau Choi * ???
  Chia-Meng Chan ???
  Kuo-Song Chang ???
  Jiann-Hwa Chen ???
  Chih-Hsien Chi ???
  Che-Wei Lin ???
  Mathew Huei-Ming Ma ???
  Chip-Jin Ng ???
  Tzong-Luen Wang ???
  David Hung-Tsang Yen ???
  Zui-Shen Yen ???
Scientific Committee Mathew Huei-Ming Ma * ???
  Yi-Ling Chan ???
  Wei-Tien Chang ???
  Wen-Han Chang ???
  Kuo-Song Chang ???
  Kuo-Chih Chen ???
  Li-Chin Chen ???
  Shey-Ying Chen ???
  Chih-Hsien Chi ???
  Te-Fa Chiu ???
  Fremen Chih-Chen Chou ???
  Cheng-Ting Hsiao ???
  Teh-Fu Hsu ???
  Sung-Yuan Hu ???
  Chien-Hua Huang ???
  Hsien-Hao Huang ???
  Chien-Chang Lee ???
  Che-Wei Lin ???
Chih-Chuan Lin ???
  Chih-Hao Lin ???
  Yueh-Ping Liu ???
  Shue-Ren Wann ???
  Zui-Shen Yen ???
Financial Committee Kuo-Song Chang ???
Social Program Committee Che-Wei Lin ???
Public Relation Committee Wen-Han Chang ???
Submission/ Publication Committee Tzong-Luen Wang * ???
  Kuan-Fu Chen ???
  Kuo-Tai Chen ???
  Ying C. Huang ???
  Chieng-Chang Lee ???
  Chiu-Mei Lin ???
  Yan-Ren Lin ???
  Yung-Cheng Su ???
  Han-Ping Wu ???